KOBE SANDA HOTEL

1-11-2 Keyakidai, Sanda City, Hyogo 669-1321 Japan
TEL +81-79-564-1101
FAX +81-79-564-1107

print